EMEKLİ MEMUR, BAŞKAN DANIŞMANI OLURSA, EMEKLİ AYLIĞI KESİLİR Mİ?
ADMiN

Emekli memur belediyelerde başkan danışmanı olursa emekli aylıklarını almaya devam edebilir mi?Emekli aylığı almakta iken yeniden çalışmaya başlayanların emekli aylıklarının kesilmesi veya kesilmemesi gereken durumlar, 27/4/2005 tarihli ve 25798 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30. maddesinde açıklanmıştır.

Madde 30 hükmü;

" Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.

Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre 1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz.

Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri;

....

d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,

....

Hakkında uygulanmaz.

......"

Belediye başkan yardımcıları ile ilgili 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 20 hükmü Danışmanların durumunu açıklar. Madde hükmü;

"Nüfusu iki milyonu aşan büyükşehir belediyelerinde on, diğer büyükşehir belediyelerinde beşigeçmemek üzere başkan danışmanı görevlendirilebilir. Danışman olarak görevlendirileceklerin en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması şarttır. Danışman olarak görevlendirilme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil, ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez. Danışmanların görev süreleri sözleşme süresi ile sınırlıdır. Ancak bu süre belediye başkanının görev süresini aşamaz.

Danışmanlara, her türlü ödemeler dahil, büyükşehir belediyesi genel sekreterine ödenen brüt aylık miktarının % 75'ini aşmamak üzere belediye meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir."

Hükümlerin Yorumu/Değerlendirmemiz:

Bu hükümlerde, emekli aylığı alan kişiler şayet seçimler sonucunda bir göreve gelmişlerse, emekli aylıklarının kesilmemesi gerektiği,

Belediyelerde de emekli veya emekli olmayan şeklinde bir ayrım olmaksızın belediyelerde başkan danışmanı olarak görevlendirme yapılabileceği ve ücret alacakları,

belirlenmiştir.

Buradan çıkan sonuç şu olmaktadır; Şayet belediye başkan yardımcısı seçimler neticesinde belediye meclis üyesi arasından görev verilen kişi olursa, belediye meclis üyesinin de bir emekli aylığı varsa bu aylıklarının kesilmeyeceği,

Ancak, belediye meclis üyesi değilde, yani seçimlere girmeyen ve belediye başkan yardımcılığına dışarıdan bir emekli kişinin görevlendirilmesi halinde ise emekli aylıklarının kesilmesi gerekmektedir.

 22 Mart 2019, 16:33 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: